İmam Kevserî’ye Atılan İftiralara Dâir

İMAM KEVSERÎ’YE ATILAN İFTİRALARA DÂİR
Osman AKYILDIZ


“Zahid el-Kevseri’nin Makâlâtında sahabe hakkında söylediği sözler ile başlayalım mı? El-Kevseri, Peygamber sav’in sahabelerine dil uzatan, hakaret eden birisidir; büyük sahabi Enes İbni Malik (ra)’e “bunak” diyor. Büyük sahabi Enes’in fıkıh bilmediğini, fakih olmadığını iddia ediyor (et-Te’nib, s.117; et-Terhib, s.332)
:
    Muâviye İbnü’l-Hakem’e
Hakaret mi Etti?
“Aynı el-Kevseri: büyük sahabi, Mu’aviye İbnü Ebi’l-Hakem (ra)ya da dil uzatır, o’na hakaret eder. Bu sahabi için, o’nun fakih olmadığını söyler, o’nun namazda konuşacak kadar (cahil) olduğunu(!) söyler, belasını bulmuş biriydi, kafayı yemiş, hadisleri ma’na ile rivayet ederdi, der (Ta’likat, s. 421; Tebdil ez-Zalam, s.94; Makalat, s.349).
:
Bütün bunları onun rivayet ettiği Müslim hadisini inkar etmek için yapar. Çünkü Mu’aviye ibni Ebi’l Hakem, Müslim’de gelen cariye hadisinin sahibidir. Bu hadiste, cariye, Allah’ın gökte olduğunu söyler ve Allah rasulu sav onu tasdik eder. O cariye icin "bu, mu’minedir" der. (sahih muslim, kitab’ul mesacid) ki ehl-i Sunne vel cemeat itikad olarak Allah cc’ın gökte olduğunu kabul etmektedir. Zahid el-Kevseri ise Tc’nin klasik akidesinin görünümündedir ve Allah cc’ı ”zamandan ve mekandan münezzeh”tir gibi yuvarlak cümleleri sarfedenlerin akidesindedir…
:
Sizi bilmem ama el-Kevseri’nin İbn. Teymiyye rh’a karşı sanki anadan doğma bir kini var sanki.. Bugün Hanefi-Maturidi-Sofi olanların, İbni Teymiye’ye ve İbni Kayyim’a kafir demeleri de, Kevseri’nin papağanlığını yapmalarından dolayıdır. Kevseri’nin, İbni Teymiye’ye kafir demesi, sahabelere dil uzatması cürmünün yanında nedir ki?!!!
:
nin eserlerini okuduktan sonra ona Allah için buğzetmiştir ve -Allahu a’lem- ecir sâhibi de olmuştur. Yoksa İbnü Teymiyye, size göre masum mu idi? Kevseri O’na kâfir de dememiştir. En çok söylediği, Ehl-i Sünnet âlimlerinin Cumhûruna göre, -O bunu lafta kabûl etmese de- sâhib olduğu tecsîm ve teşbîh inancının küfür olduğudur. O’nun Sahâbe’ye dil uzattığı iddiası adi bir iftirâdır. Sahabe’ye dil uzatana da, bilerek Mü’minlere bühtân edenlere de lâ’net olsun…
Hadis Almıyor muydu?
“Aynı el-Kevseri, Ebu Hureyre gibi, Enes gibi bazı büyük
:
İmamlarına Dil mı Uzattı?
el-Kevseri, selef imamlarına ve onların kitaplarına da dil uzatır, onları sapık olmak, cehmiyye ve mücessime olmakla suçlar. Bunlardan bazıları şunlardır;
CEVÂB:
Yine el-Kevseri, büyük imam ibni Huzeyme’nin, "et-Tev hid" adlı kitabına dil uzatır. Oysa bu kitap da Ehli Sünnet’in akide ve tevhidde en büyük kaynak kitaplarındandır. Hep hadislerle yazılmıştır. Kevseri, bu kitabın, tevhid kitabı değil, bilakis şirk-Allah’a ortak koşmanın kitabı olduğunu soyler. bu kitabda yazılanların, putçuluğun görüşleri olduğunu söyler. (makalat, s.330)
:
Kevseri İbni Huzeyme’yi cahil olmakla suçlar, bu cehaleti ile böyle bir kitab yazmaması gerektiğini söyler. (ta’likat, s.267)
    CEVÂB:http://ebumuaz.blogspot.com/2008/01/kevserinin-iyz.html
     http://darussunne.noadforum.org/viewtopic.php?f=7&t=68