Gülün Peygamber Efendimizi Temsil Etdiği ve O’nun Terinden Yaratıldığı Doğrumudur ?

 

  Aleyhisselamı  temsil ettiği söylenen gülün aslında sonradan uydurulan ve hiristiyanlıktan geçme bir inanış olduğunu söylüyorlar,zira Hz. isa Aleyhisselamda gülle temsil ediliyormuş,gülün Efendimiz  Aleyhisselam’ın terinden yaratıldığı dogrumudur ,bu konuda hadis varmı, yoksa bu benzetme sadece şair ve edebiyatçılaramı ait.
şimdiden ilginize teşekkürler…..

Cevab:
Aleyküm selam.

[1] Ayrıca yahudilerdede gül bayramı denilen bir bayramın varlığına rastlıyoruz ki bu bayramda sonradan hristiyanlığa intikal etmiştir.[2]

[3]

[4]

  vaaz kitapları ve şiirlerde kaynak verilmeksizin geçen "gülün Peygamber Aleyhisselâmın terinden yaratıldığı" meselesine, genelde muteber bir kaynak belirtilmeksizin vaaz içerikli kitaplarda ve Yunus Emrenin şiirinde olduğu gibi Peygamber Efendimize medhiye olarak yazılmış mısralarda rastlıyoruz.

Denilebilirki gülün Peygamber Efendimiz Aleyhisselâmı temsil etmesi düşüncesinde kendini hıristiyanlara benzetme yönü olursa bu kesinlikle caiz olmayacaktır. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhisselâma duyulan sevgiden neşet eden bir temsil olarak görüldüğü takdirde buna kişinin kendi yakıştırması denecek ve bundan dolayı tenkîd edilmeyecektir. Ayrıca özel günlerde gül vermek, dağıtmak gibi bir âdeti selefimizde görmüyoruz, o nedenle en ihtiyatlısı bu gibi işlerden uzak kalmaktır. Hatta toplum bu işi dinin bir parçası gibi görmeye başlamışsa -ki sanırım bugün o hâle geldi- zaten bidat hükmünü almış olacaktır. Halbuki bizim  kaynaklarımız bellidir; Kuran, Sünnet, İcmâi Ümmet ve Kıyâsı Fukahâ.


[1] Hristiyanlıkta “gül” Bakire Meryem’i anlatır. Meryem, hikmetin temsilcisidir. Hıristiyan tesbihine gül sözcüğünden türetilerek “Rosary” denilir. Avrupalı soyluların en gözde amblemi gül olmuştur. Bu armalardaki güller ve renkleri siyasal tercihleri de yansıtıyordu. Buna göre kırmızı güllü armalar Meryem’e ve onun temsil ettiği Kilise’ye (Ortodoks ve Katolik) bağlılığı gösterirken, beyaz güllü armaların sahipleri ilk tercihlerinin Protestanlık ve Krallık (devlet) olduğunu ve bunların uğruna öleceklerine yemin ettiklerini göstermekteydi. Bu nedenle İngiltere’deki hanedanlar arası savaşlara “Gül Savaşları” denilmişti.

“Gül ve Haç Kardeşliğinin” hedefi insanlığı kurtarmaktı;

“İnsanlığı Kurtarmak… Meryem İsa’yı Hristiyan inancına göre, yeryüzündeki tüm kötülüklerin, acıların, ıstırapların ve eşitsizliğin nedeni bu “İlk günah” olmadan, “arınmış” bir hâlde cennete dönebilmesi için “doğaüstü” bir şekilde dünyaya getirdi. Onun için Meryem “Gizemli Gül” idi.

[2] Pentekost’un Hıristiyanlıkta ilk kez ne zaman kutlanıldığı bilinmemekle birlikte bu bayramdan ilk kez bir

Pentekost‘un kökeni, gül bayramı olarak da bilinen Şavuot‘a dayanır. Bu bayram, önceleri buğday hasatında ilk ürünler için kutlanan bir şükran günü iken daha sonraları

("Pentecost." Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2008.)

[3] Buharî, Sahih, kitabu’l-menakıb, babu sıfati’n-nebiyy (s.a.v.); Müslim, Sahih, ki­tabu’l-fedail, 81; Beyhakî, Delailu’n-Nubuvve, I/254; İmam Ahmed, Musned, 111/107, 200.

[4] Celaleddin es-Suyut-i – Peygamber Efendimiz’in Mucizeleri