PAYLAŞ
Mustafa İslamoğlu'nun İslam Devletini Reddeden Sözleri
PDF'e AktarYazdır

YAZININ İLK BÖLÜMÜNÜ OKUDUNUZ MU? >>>

BU BÖLÜMDE AYRICA İSAMOĞLU’NUN, İRTİDÂDA DÂİR HÜKÜMLERİ IŞİD’E NİSPETLE REDDETMESİ DE ELE ALINMIŞTIR

Mustafa!. Demek ki, İslam devletini değil, insan devletini kabul ediyormuşsun. Aklı başında olanlar tarafından iyi bilinmektedir ki: İslam devleti ifadesi, İslam ve devlet kelimelerinden bir araya getirilen izafet terkibi, biraz geçmişteki yenilerin tabiriyle isim tamamlaması, şimdiki yenilerin ifadesiyle de tamlaması. Yahut edDevletü’l-İslamiyye şeklinde Arabî bir vasıf terkibinin tercümesi: İslam’a ait bir devlet. Ala külli hal İslam’ın esaslarından ve düsturlarından doğmuş bir idari teşkilat. Her bir medeni ve tekâmül etmiş kabul edilen cemiyette olduğu gibi ve onunla kıyaslanamayacak mükemmellikte ve güzellikte teşri (yasama), icra (yürütme) ve kaza (yargı) unsurlarını bulunduran ve tepeden tırnağa İslâmî ve İslam dairesi içinde olan bir müessese. Sadece, Allah’ın mülkü olan bu kainatta -başkalarının değil de- sırf O’nun hükümlerinin nafiz/geçerli olmasını isteyen, tekeffül ve temin eden siyasi bir teşkilat. Allah Teâlâ kulları hakkında } وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { /Allah bilir ama siz bilmezsiniz[1] buyurmuştur. Bu bilmeyen insanların değil de her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ’nın gösterdiği ölçülere göre kurulan bir devlet. Her şeyden evvel kulların imanlarını canlarını, akıllarını, mallarını ve nesillerini hakkıyla temin etmek ve koruma altına almak şeklinde bildirilen ilahi kanunların sebepler dairesindeki icracısı bir müessese. Onun muhafazası olmadan çokları imandan, candan, akıldan, helal maldan ve çerçevesini O’nun çizip muhtevasını tayin ettiği nesilden mahrum kalacak yahut bırakılacaklar. Bunları bir şekilde kazanmış olsalar bile ya istenilen mahiyette elde edemeyecek veya ender kimseler bunları nadir bir yolla kazansalar bile muhafaza edemeyeceklerdir. O halde İslami bir devlet kimi zavallıların zan ve iddia ettikleri gibi insanların sadece muamelatlarından küçük bir parçası için lüzumlu değildir. Aksine çokları bakımından amellerinin hatta imanlarının bile kazanılmasının ve korunmasının fanusudur. Küfür sistemlerinin talim terbiye/eğitim ve öğretim tornalarından geçirilen insanlar, sahih bir iman ile süzme ve pak bir İslam’ı nasıl kazanabilirler? Kazara imalat hatası olarak ve defolu bir şekilde kazansalar bile onu nasıl koruyabilirler? Çok çok zor. Şu halde İslam devleti, sahih, yarasız beresiz bir iman için bile şarttır.

Demek ki, sen bunu kabul etmiyormuşsun!.. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmeyerek tamamına inananların, meliklik/mutlak yöneticilik sıfatını Allah Teâlâ’dan gasp etmek istemeyenlerin, böyle bir idari müesseseden uyuz olmaları, gocunmaları ve onu kabul edememeleri bilmem ki nasıl düşünülebilir?!

Mustafa!.. İnan ki bu sözlerine hiç şaşırmadım. Zira yüreğinde iman bulunsa bile İslâm’ı materyalist ve pozitivist bir beyinle anlamaya ve kavramaya kalkanların akıbeti işte böyle olur. İş, İslâm inkarı ile noktalanır. Bu yolun ucu buraya varır. Ancak itiraf etmeliyiz ki, sende iyiye doğru bir gidiş de var. Çünkü kısmen de olsa nifak şalını üzerinden atman, asıl hüviyetini ortaya koyarak ve maskeni indirerek hakiki yüzünü göstermen şüphesiz ki bir nispette delikanlıca bir tavırdır. Bilenlere açıktır ki, kötülüğün hafifletilmesi tam varılmasa da iyiliğe doğru giden bir yoldur. Böylece hiç değilse bir takım iyi niyetlileri aldatmamış oluyorsun. Bu ise hayra kapıların kapalı olduğu yerlerde iki şerden daha ehven olanıdır; hiç değilse zarardan kardır.

Mustafa!. Sana ne diyelim ki?! { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ….. } /Artık dileyen iman etsin dileyen de kâfir olsun. Şüphesiz ki biz zalimler için onları duvarlarının kuşat(ıp içine ala)cağı bir (cehennem) ateşi hazırladık[2] buyrulduğuna göre sen de akıbetine katlanarak İslam’a inanmayabilirsin. Dolayısıyla İslam devleti mi, insan devleti yahut adalet devleti mi? yol çatalında tercihini İslam’ı kabul etmemek ve reddetmekten yana kullanabilirsin. Biz /{ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ }Sen onlara bir vekil de değilsin[3] fermanına kurban olan hatta kendine bile istenilen nispette malik olamadığını çok iyi bilen zavallılar buna ne diyebiliriz ki? Bu iradene nihai olarak sadece biz değil hiçbir kul mani olamaz. Hatta buna bazen Allah Teâlâ bile engel olmaz. Ancak. Bilemiyorum, senden biraz daha delikanlı olmanı beklememizi bize çok mu görürsün?! Ne olur, azıcık daha delikanlı oluver. İslam’dan yahut İslâm inkârından yana mı olduğunu geri zekalılığa yakın olanların da anlayabileceği bir açıklıkta ortaya koyuver. Hem Müslüman olduğunu iddia edip hem de bir şekilde İslam’ı inkar ediyorsan ortada en azından bir ahlak problemi, çok yüzlülük ve dibi başı oynama hali var demektir. İsterim ki sen bu kadar bir teklife karşı çıkmayasın.

Mustafa!. İslam devletinin ne demek olduğunu biliyorsan da bilmiyorsan da ortada büyük bir müşkil/problem var. Çünkü.. Bilmiyorsan, İslam’ı dünden bu güne alimi ve cahili ile herkesten iyi bildiği iddiasında olan ve böyle arz-ı endam eden bir kimse olarak kalabalıkları yanıltıyor, başka bir ifadeyle şeytani iğva ve vesveselerinle çoklarını yoldan çıkarıyorsun. Biliyorsan, artık kafi miktarda dürüst ol.

Mustafa!.. İslam’ı biliyor ve ona inanıyorsan, yukarıda da dediğimiz gibi onun medeni toplulukların bulundurmak zorunda olduğu teşri, icra ve kaza müesseselerini de en kâmil manada bulundurduğunu kabul etmek zorundasın. Değilse İslam’ı şayet medeniyetin olmazsa olmazı olan bu unsurların tamamından veya bir kısmından mahrum görüyorsun demektir. Oysa “Rabbin asla (hiçbir şeyi) unutan (ihmal eden) değildir,”[4]Biz Kuranı her bir şeyi tafsil etmek için gönderdik,[5]Şüphesiz ki biz sana Kuran’ı, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdikleriyle hüküm veresin diye hak ile indirdik,[6]Biz sana kitabı her bir şeyi açıklamak için peyderpey indirdik[7] buyrulmaktadır. Demek ki, medenice yaşamanın mühim bir şartı olan devletleşmenin nasıl olacağı da bir şekilde açıklanmış. Ama açıkça, ama üstü örtülü olarak. Ama yer yer ana hatlarıyla ama geniş tafsilatıyla.

Mustafa!.. İnsan Devletini benimsediğini söylerken ne demek istiyorsun? Açık söyle, İslam devleti denen devletin, bir insan devleti olmadığını mı, İslam’ın da insanlık ile tenakuz halinde olduğunu mu kastediyorsun? Halbuki Müminlere göre gerçek insanlık ancak İslam’da bulunabilir ve barınabilir. Hakiki insan devleti de sadece İslam devletidir. İslam, insan kılıklı canavarları bile insan yapar; hatta sultan eder. Yoksa sen, beğenip kabul ettiğin devletin vahiy kaynaklı değil de beşer beyninin mahsulü kanunlarla kurulması lazım geldiğini mi anlatmak istiyorsun? Aslında biz, senin ne murat ettiğini çok iyi biliyoruz ama sana bu sualleri, aklı kıt olanları sıkıntıya sokmamak yahut zordan kurtarmak için soruyoruz. Şu da malumdur ki: Aslında bunlar sende, batı güdümlü Şii İran devriminin laikleşme seyrine paralel olarak husule gelmekte olan gelişmeler. Sende burada da kör taklitçilik var. Yani bu da senden değil. Bunlar da birileri üfürdükçe senden çıkan sesler. Acaba sen, Müslümanların laikleştirilmesi projesinde kullanılmakta olan basit bir piyondan başka bir şey değilsin desem bilmem ki suç sayılır mı? Diyemem. Bu zeminde ve şartlarda böyle bir tenkit hürriyetimin olmadığının çok iyi farkındayım. Laik mahkemelerde beni süründürmeyeceğine nereden ve nasıl inanayım?

Mustafa! Bilhassa Tanzimat devrinin o efsunlu hürriyet (özgürlük) kelimesinden ne kadar tiksindiğimi anlatamam. Yanlış duymadınız, bilhassa fikir hürriyetinden söz ediyorum. İnan bu çift cinsiyetli hunsa kelime karşısında ne diyeceğimi ve ne yapacağımı bilemiyorum. O, alakalı olduğu şeye göre renk alan bir bukalemun. Şayet kişinin kendi nefsinden tamamen, diğer fanilerden de yaratanın gösterdiği nispette kurtulmak manasındaysa iyi ve eşsiz bir değer; fanilere kul olmaktan necat. Allah Teâlâ’ya kul olmanın ilk ve en mühim adımı. Fanilerden tamamen azade olmak demekse, ipsizlik ve anarşistlik. Manası bağ demek dahi olan bir akıl, kulların -onları hayra ve güzele bağlayıp şerre ve kötüye gitmekten men eden- selim akılların bağlarından kurtulmalarını hiç isteyebilir mi? Bu özgürlük denen şey birilerinin anladığı gibi Allah Teâlâ’dan ve peygamberinden yakayı kurtarmaksa az bile olsa mahiyetine göre dinsizlik yahut asiliktir… Allah Teâlâ’ya kulluktan sıyrılmaktır. Evet, dediğim gibi sınırsız hürriyet yolunun ucu işte buraya çıkıyor.

HÜKMÜ IŞİD İLE BOZMAYA ÇALIŞMAK

Mustafa!.. Bir de duydum ki, falancaya dinden dönenin hükmünü sorun, size aynen Işıd’in cevabını verecektir demişsin. Böylece onu ve onun şahsında Müslümanları karalamaya çalışmışsın. Doğrusu bu sözlerini hiç ama hiç garipsemedim. Çünkü, değil mi ki iman ettiğim Kuran’da} { كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ/her bir şey şâkilesine/yapısına göre iş görür[8] buyrulmaktadır, anlaşılmaktadır ki, şu sözün, ahlakına pek münasip. İnan ki senin bu sözlerinden ancak iki şey anlaşılır: Ya bu saçmalığın farkında olarak birilerini kandırmak maksadıyla mugalata yapıyor veya konuşurken muhakemesiz ve mantıksız bir şekilde hezeyan nev’inden gelişi güzel konuşuyorsun. İkisi de değişik itibarlarla birbirinden kötü. Çünkü:

Işıd Allah Teâlâ vardır diyor.

Şimdi birileri sana Allah Teâlâ var mı yok mu? diye sorsa, Işid ile aynı cevabı vermemiş olmak için -haşa- Allah Teâlâ yok mu diyeceksin?

Işıd’e diğer iman esaslarının mutlaka gerekli olup olmadığı sorulduğu zaman, iman ediyoruz diyorlar.

Şimdi birileri sana bu suali sorsa, onlarla aynı olmamak için bunları inkâr mı edeceksin?

Işid’e, beş vakit namaz, ramazan orucu, ömürde bir kez haccetmek, belli mallardan senede bir kez zekât vermek, şartlarını bulunduranlara farz mı, değil mi? diye sorulduğunda, farzdır diyor.

Şimdi sana bu sual sorulsa, Işid’e muhalefet etmiş olmak için farz değildir mi, diyeceksin?

Değilse, bu takdirde onlarla aynı oluyorsun dense, buna höst, höst, ne münasebet, böyle saçmalama mı olur?!’ şeklinde mi bir karşılık verirsin?

Bir başka sual daha soralım:

Birileri sana mezhepler ve mezhep imamlarını ve diğer ulemayı kabul edip etmediğini sorsa, paket programı da paketçiyi de kabul etmem, varsa yoksa ben ve kendi paketim nev’inden cevaplar veriyorsun. Onlar, doğrusu, Işıd de aynen senin gibi düşünüyor, öyleyse, bak, gördün mü, sen de onlar gibisin iddiasında bulunsalar ne dersin? Yoksa sence batılda ortaklık zarar vermez hatta lazımdır ama hakta müştereklik mi zararlı? Açık söyle, ne demek istiyorsun?!

Mustafa!.. Değil mi ki, belki bir akıllı çıkar da bu benim akletme ve muhakeme denen nimetlerden uzak olan hezeyanlarımı ve saçmalıklarımı görür de utanırım diye bir endişen yok, bravo sana. Açık ki sen, belli ihtiras ve saplantılarla utanma hissini tamamen yitirmişsin. Meğer senin, sadece çift değil, sayısız terazin, sırf iki yüzün değil, sayılamayacak kadar çok yüzün varmış!..

Mustafa!.. Tamam, senin rızan için akıllarını Şeriata uyma kaydını göz önünde bulundurmaksızın devre dışı bırakan bir kalabalığı buldun, onları istediğin gibi güdüp bir o yana bir bu yana sürüyorsun, anladık da, söyler misin, herkesi onlar gibi saymaya ve görmeye ne hakkın var? Gördüğümüz kadarıyla Işid birçok noktada aklını putlaştıran siz reformistlerden çok daha düzgün. Hiç değilse Sünnet’i kabul etmektedirler. Sen ve hitap ettiğin kalabalık ise, Işıdin müspet yanlarında müflis veya fakir, bâtıllarında ve yanlışlarında da onlarla berabersiniz. Onlarla ortak yanınız ayeti canlarınızın istediğine göre anlamak, imamları devre dışı bırakmak ve mezhepleri reddetmek.nAyrı tarafınız ise onların Sünnet’i kabul etmesi ama gelişi güzel manalandırması. Sizin ise onu, zaman zaman takıyyeci bir taktikle zaman zaman da açıkça temelden reddetmeniz veya Ehl-i Kitab’ın Kuran’ı hak ve batıl diye ikiye ayırdığı gibi nefsinize göre yine doğru ve yanlış diye ikiye ayırmanız. Sonra Işid de siz de aynı mihrakların İslam aleyhindeki projelerinin birer mühendislik ve taşeron firmalarısınız.. Şu halde onlarla müşterekleriniz cidden çok ise de onlar sizden bir hayli ehven.

Yer yüzünde en büyük fesadı çıkaranların başlarında yer alan mürted’in Şer’î hükmüne gelince. Bu, Allah’a, Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ve Müminlerin tamamına göre belli şartlarla öldürülme cezasıdır. Evet, bu, Işıd’e göre de böyle. Ama size göre değil; bu kadarını biliyoruz. Bu meselede muhtemelen bilmediğimiz bir nokta da bulunabilir: Sözünü ettiğiniz bu öldürmeme belki sizce caiz, belki de vaciptir; belli mi olur? Belki de fikir hürriyetini kullandığı için madalya hak eden bir akıllıdır. Sayısız cinayetlerin, İslam ve insanlık dışı muamelelerin faili Işıd hiç değilse burada senden ve senin gibilerden daha isabetli ve daha iyi.

Mustafa!.. Ne kadar anlayabileceksin, bilemem ama biz yine de belki birinin işine yarar düşüncesiyle bir mantıkî tahlilde bulunalım:

İslam, devlet, insan(lık) ve adalet kelimelerinin yahut ıstılahlarının aralarındaki nispetlere, dört nispetten hangilerinin bulunduğuna bir bakalım.

1- Bir kere her bir akıllı kabul ve teslim eder ki, bunların arasında bir müsavaat yani denklik ve aynılık yoktur, her biri diğer her birine denk değildir. Mana olarak, İslam diğer üçünden, devlet, öbür üç tanesinden, insan(lık) kalan üçünden, adalet de öteki üç kelimeden her hangi birinin aynısı değildir. Burası açık..

2- Akılsız veya din düşmanı olmayanlara göre İslam, devletin, insanlığın ve adaletin zıddı olan bir mefhum değildir. O halde aralarında bu şekil üzere mübayenet yani zıtlık dahi yoktur.

3- Bir nispette akıllı, insaflı ve iyi niyetli olan fakat henüz Müslüman olmayan zoraki iyimserlere göre, İslam ve diğerleri aralarında umum husus min veçhin nispeti vardır denilebilir. Her biri, diğerleriyle beraber başka şeyleri de içine alırlar. Yani İslam, devlet, insanlık, adalet ve başka şeyleri içine alır. Devlet, İslam’ı, insanlığı ve adaleti ve başka şeyleri ihtiva eder. İnsanlık, İslam’ı, devleti ve adaleti de içinde bulundurur. Adalet de İslam’ı, devleti ve insanlığı ve başka şeyleri içine alır.

4- Bir mümine yahut inatçı ve kötü niyetli olmayan insaflı ve akıllı kimselere göre ise İslam ile diğerleri arasında umum husus mutlak nispeti vardır; diğer üçünü de içinde bulundurur. Diğerleri ise İslam’ı ve başka şeyleri şümulünde bulundurmaz. Çünkü bunlardan her biri İslam’ın bir parçasıdır. Parça da mutlak olarak içinde yer aldığı bütünü ve ondan başka şeyleri içine almaz.

Mustafa!.. Hasılı, İslam-devlet zıtlığı ve çatışması iddiası laikliğin eskimiş ve aşınmış bir şiarından/sloganından ibaret olup laik amigoların çiğneye çiğneye eskitip çürüttüğü bir sakızdır. Sen şayet bu mefhumların aralarında böyle bir tezadı samimi olarak görüyorsan, şu sloganı atmakta doğrusu çok geç kaldın; yalancı sabahın gerçek sabah ola.. Bu geç kalmanı şayet bilerek yaptıysan ve şartların tekevvün ve tekâmülünü gözettiysen yani bir tekıyyeci olarak davrandıysan Müminlerin sabah-ı şerifleri hayrola. İdari koruyucuları ve şemsiyeleri bulunmadığı için şamar oğlanına döndürülen Müslümanlara sen de okkalı bir şamar daha atmışsın.. Şunu unutma ki: Bütün bunların hesabı tek tek sorulacak.. Azgın küfür cephesine her nevi av aleti ve vasıtası olanlar pek yakında utanacak ve büyük bir hasret içerisinde kıvranacaklardır. Onları malları ve kazandıkları asla ve asla kurtaramayacaktır.

Mustafa!.. Şimdiye kadar, İslam dairesinde olmayan nice vasıfların vardı. Şimdi bunlara ilave olarak yeni bir vasıf daha mı seçtin? Laik yahut Secular Mustafa!..

Mustafa!.. O bildik ve tanıdık Mustafalardan başka bir Mustafa olma yolunda hızla ilerlediğini her halde sen de görüyorsundur. Bunda şaşılacak veya garip bulunacak bir şey yok. Sizin girdiğiniz otobanın ucu buraya çıkar.

Allah Teâlâ kimseleri, aklını olur olmaz yerlerde kullanmakla körelterek akıl olmaktan çıkartıp divane hale gelen yahut dünya menfaat ve hedefleriyle harcamayı göze alamayacağı değeri olmayan veya kalmayan zavallılardan etmesin. Rabbimden, kendim ve diğer kimsesiz garip Ehl-i Sünnet Müminler için af ve afiyet, Ona kavuşana kadar, kemal mertebede bir iman, İslam ve beden selameti diliyorum. Âmîn yâ Muîn!.

Son sözümüz yine salat u selam, son duamız da { اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ }’dir.

                                             

 


[1]     Bakara:216,232, Âli İmran:66, Nahl:74, Nûr:19

[2]     Kehf:29

[3]     En’âm:107

[4]     Meryem:64

[5]     Enam:154,A’raf:145

[6]     Nisa:105

[7]     Nahl:89

[8]     İsra:84

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın