PAYLAŞ
Kabir Başında Beklemenin Hükmü

Soru:  Bir cenazeyi definden sonra kabir başında beklemek gerekiyor mu? Geçenlerde bir hoca buna dair bir delil bulunmadığını söyledi. Siz ne dersiniz?

Kabir başında Beklemek

Cevap: Bir insanı defnettikten sonra onun kabrinin başında beklenmesine dair sahabeden Amr İbn Âs (Radıyallahu Anh)’dan yapılan rivayet vardır. Şöyle ki; Amr İbn As (Radıyallahu Anh)

فإذا سويتم علي التراب فاجلسوا عند قبري نحو نحر جزور وتقطيعها استأنس بكم

“Kabri toprakla örttüğünüzde kabrimin yanında bir devenin boğazlanıp kesilebileceği kadar bir müddet oturun, sizinle ünsiyet kurayım”[1] buyurmuştur.

Dolayısıyla buradan anlaşılan şey, kişi öldüğünde kabrinin başında durmak bidat ve hurafe bir amel olmaktan öte, sahabi’nin vasiyetidir.

Bir hadîs

Zira Efendimiz (Aleyhissalatü vesselam):

“Kişi kabre konulduğunda arkadaşları gidince onların ayak seslerini işitir”[2] buyurmakla kişinin vefat etmesinin her şeyle ilişkisinin kesildiği anlamına gelmediğini vurgulamıştır.

 


[1] Hakim en-Nisaburi, el-Müstedrek ale’s-Sahihayn, 3/453, (Zehebi’nin “Telhis”iyle) Daru’l Ma’rife , Beyrut-Lübnan

[2] Buhari, Sahih, No: 1338