PAYLAŞ
Masturbasyonun Hükmü Nedir Caiz midir?
PDF'e AktarYazdır

Soru: Günümüzde yaygın olan hastalıklardan birisi de el ile boşalma (mastürbasyon)dır malumunuz. Bir kısım doktorlar tarafından bu işin tıbbi açıdan zararlı olduğu belirtiliyor. Peki bunun dini açıdan hükmü nedir? Mezheplerin bu husustaki hükmünü bildirirseniz sevinirim. Selamlar…

Cevap: “El ile boşalmak (masturbasyon / öz doyurum) dört mezhebe göre de caiz olmadığı kabul edilen bir iştir.”

MASTURBASYON DÖRT MEZHEBE GÖRE DE CÂİZ DEĞİLDİR

Allah Azze ve Celle insanın şehvetini tabii bir ihtiyacı yapmıştır. Ve bu tabii ihtiyacın giderilebilmesini de kişinin nikah ile faydalanmayı kendisine mübah kıldığı hanımıyla veya mülkiyeti altında bulunan cariyesiyle gidermesine bağlamıştır. Bu meyanda Kur’an-ı Azimu’ş-Şanda “O mü’minler ki onlar avret mahallerini sürekli koruyucudurlar. Ancak eşleri ve sağ ellerinin malik bulunduğu cariyeleri müstesna.”[1] Buyurmaktadır. Demek ki bu ayetin de ifade buyurduğu üzere kişi şehevi ihtiyacını bu iki şıktan birisiyle gidermeyi tercih etmelidir.

Mezheplerin bu husustaki hükümlerine gelince;

HANEFÎ MEZHEBİNE GÖRE MASTURBASYONUN HÜKMÜ

Hanefi mezhebi âlimleri yukarıda zikrettiğimiz ayet-i kerimeden sonra gelen “Kim de bunun ötesini ararsa işte artık onlar haddi aşanlardır”[2]ayet-i kerimesinden yola çıkarak el ile menisini getiren kimsenin de bu haddi aşanlar ifadesinin zımnına dâhil olacağını ve bu yüzden bu fiilin işlenmesinin tahrimen mekruh olduğunu belirtmektedirler.[3] İbn Hümam el ile boşalmanın helal olmayacağını ve bu konuda Hanefi ulemasının Efendimizden nakledilen “Eli ile evli olan kimse mel’undur”[4] şeklindeki rivayetlerle istidlal ettiklerini belirtir. Ancak kişiye şehveti galip gelecek olursa şehvetini teskin etmek için bu fiili işlemesi durumunda azaba dûçar olmaması ümit edilir.[5] Aynı şekilde kişinin tenasül uzvunu bir duvara girdirmesi vb. gibi yollarla kendisini teskin etmeye çalışması da günahkar olmasını gerektirecek bir hareket olacaktır. Son dönem Hanefi fakihlerinden Muhammed Bahit de kendisine sorulan “el ile boşalmak caiz midir?” şeklindeki soruya bu fiilin haram olduğu şeklinde cevap vermektedir.[6]

ŞÂFİÎ MEZHEBİNE GÖRE MASTURBASYONUN HÜKMÜ

Şafii mezhebine gelince; İmam eş-Şafiiel-Ümm” de bu konu hakkında müstakil bir bap açmış ve tenasül uzvunun kişinin hanımı veya cariyesinin dışında kullanılmasının helal olmayacağını belirttikten sonra istimna/elle boşalmanın caiz olmayacağını zikretmiştir. Bu konuda da “Evlenmeye güçleri yetmeyenler, Allah kendilerine fazlından bir zenginlik verinceye kadar iffetlerini muhafaza etsinler”[7]şeklindeki ayet-i kerimeyi şahit göstermektedir.[8] Şafii alimlerden el-Maverdi de istimna bi’lyed’e bazılarının seferde cevaz verip sefer dışında cevaz vermediklerini ve bunun hata olduğunu söyledikten sonra yukarıda birinci olarak zikrettiğimiz Mü’minun 7. Ayet-i kerimeyi zikreder. Ve bu fiilin nikahı terk etmeye, neslin kesilmesine sebebiyet vermesi dolayısıyla tıpkı livata gibi haram olduğunu belirtir.[9] Eş-Şirazi de istimnanın haram olma ve ta’ziri gerektirme hususunda kadınla fercinin dışındaki bir yolla mübaşeret ile hükmen aynı olduğunu belirtir.[10] Bu kitabın üzerine şerh yazan İmam en-Nevevi’ye göre de el ile boşalmak hilafsız olarak haramdır.[11] Mevahibu’l-Celil sahibi “Tavdih” de İbnu’l-Beşir’in müteahhir ulemanın istimna bi’lyed’in haram olduğuna hükmettiklerini söylediğini nakleder.[12]

HANBELÎ MEZHEBİNE GÖRE MASTURBASYONUN HÜKMÜ

Hanbeli mezhebine göre ise ihtiyaç olmaksızın bu fiili işleyecek olursa ta’zir edilir. Ama bunu zinaya düşmekten korktuğundan dolayı yapacak olursa bir şey gerekmez. Çünkü böyle bir fiili bedenine gelecek olan bir zarardan ötürü yapacak olsa bir şey gerekmeyecektir. Dinine gelecek olan zarardan korunması ise daha mühimdir.[13]

MÂLİKÎ MEZHEBİNE GÖRE MASTURBASYONUN HÜKMÜ

Maliki mezhebine göre de kişinin eliyle kendisini boşaltması caiz değildir.[14]

EHL-İ SÜNNETE GÖRE MASTURBASYON CÂİZ DEĞİLDİR

Buna göre istimna bi’l-yed/el ile boşalmanın dört mezhebe göre de caiz olmayan bir iş olduğunu söylememiz yanlış olmasa gerektir.

 

 


[1] Kur’an, Mü’minûn, 5-6

[2] Kur’an, Mü’minûn, 7

[3] Es’ad es-Sağircî, el-Fıkhu’l-Hanefiyyu ve Edilletuhu, s. 199 Daru’l-Kelimi’t-tayyib, Dimeşk-Beyrut, 2008, B.V

[4] Aclûnî, Rehavî’nin Menar haşiyesinde bu hadis için “aslı yoktur” dediğini nakleder. Bkz. Keşfu’l-Hafa, II/325 No:2838 Mektebetu’l-Kudsi, Kahire-Mısır

[5] İbn Hümam, Fethu’l-Kadir, II/330 Daru’l-Fikr, Beyrut-Lübnan

[6] Muhammed Bahit, el-Fetâvâ, s. 100 Daru’s-Sıddîk li’l-Ulûm, Daru Nuri’s-Sabah, Halbuni, Mektebetu Dari’l-Ulûm, Lübnan, 2012, B.I

[7] Kur’an, Nur 33

[8] İmam eş-Şafii, el-Ümm, VI/246 Daru’l-Vefa, 2001, B.I

[9] Ebu’l-Hasen el-Maverdi, el-Havi’l-Kebir, VIIII/320 Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 1994, B.I

[10] Ebu İshak eş-Şirazi, el-Mühezzeb, II/740 Daru’l-Kalem, Dimeşk, ed-Daru’ş-Şamiyye Beyrut 1992, B.I

[11] İmam en-Nevevi, el-Mecmu’, VII/306 Mektebetu’l-İrşad, Cidde,

[12] Muhammed el-Mağribi, Mevahibu’l-Celil,IV/342 Daru Alemi’l-Kütüb

[13] İbn Kudame el-Makdisi, eş-Şerhu’l-Kebir, Ebu’l-Hasen el-Maverdi,el-İnsaf, No: 4475

[14] Şihabuddin el-Karafi, ez-Zehire, IV/418 Daru’l-ğarbi’l-İslami, Beyrut 1994, B.I

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın