PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
Soru: Selamun aleykum.öncelikle sizlere son derece güvendi?imi f?khi konulardaki inceliklerinizden dolay? Allah için sevdi?imi söyleyerek ba?lamak istiyorum.Karde?lerim sualli cevapl? islam f?kh? adl? eserinizde  121 numaral? soruda kad?n?n  cinsel uzvundaki ya?l???n abdesti bozmayaca??n? sölemi?siniz.Bu ya?l???n temiz oldu?unuda sölemi?siniz.Cinsel uzvun içinden d??ar? ç?kan ya?l???n ?mam? Azam hz göre abdesti bozmayaca??n? iki talebesine göre ise bozaca??n? söledikten sonra tercih edilen görü?ün ?mam? Azam  hz görü?ü oldu?unu zikretmi??iniz.
Ben ba?ka bir cemaate intisabl?y?m.Mahmud Efendi hz ve müntesiblerinide Allah için çok severim.Allah sizlerden raz? olsun.Takdir edersinizki bizim cemaatimizdede f?k?h konusunda alim insanlar mevcuttur.bugune kadar gerek sizin hocalar?n?zla gerekse bizim hocalar?m?zda bir görü? ayr?l??? görmedim.?ki tarafta hep ayn? ?eyleri söylüyor ma?aAllah.bende iki cemaattente faydalan?yorum f?k?h konusunda.lakin bu sefer bi farkl?l?k oldu.Bu konuda tamamiyle sizle ayn? ?eyleri söyledi f?k?h hocam?z.Lakin abdesti bozacag?n? yani imameynin görü?ü üzerinden konu?tu.Hiç bir konuda ayr?l?k yok aynene sizin dediklerinizi dedi.?ki görü?üde zikretti.Hanefi mezhebine göre önden olsun arkadan olsun ç?kan her?eyin abdesti bozdu?unu temiz ve yahut pis olmas?n?n hükmü de?i?tirmeyecegini söledi.?imdi bu durumda benim ?ahsi dü?üncem ikisininde do?ru oldu?udur.Lakin bu durumda ki han?m karde?lerimizin ne yapmas? laz?m geliyor.Allah ay?rmas?n bizim cemaatimizde sizler gibi ehli sünnet yolunda.Ehli sünnete muhalif bir ?ey görmedim.Yanl?? anla??lmaya sebebiyet vermemek için bunlar? böyle ayr?nt?l? yaz?yorum.
Cevab?n?z? tez zamanda bekler hizmet ehli olan gönüllerinize selam ederim.Allah’?n rahmeti bereketi üzerinize olsun.
Cevap: Aleyküm Selam.

1-?mam Azam’?n görü?ü uygulama aç?s?ndan daha kolay olmas? nedeniyle tercih edilmelidir. Zira kad?nlar bu rutubetin geldi?ini dahi hissetmemektedirler. Bu nedenle, bahsi geçen rutubetin abdesti bozdu?unu söylemek büyük külfet olacakt?r.

2-?badetle alakal? meselelerde Sahibeyn ayn? görü? üzere birle?se bile ?mam? Azam?n kavli as?ld?r. Muamelatta ise tam tersidir. Ashab’ut-Tercih böyle söylüyor. (Bk: Resm’ul- Müfti ?bn’ü Abidin)

Ancak bu ihtilafl? durumdan kurtulmak için kad?nlar?n pamuk kullanmalar? caizdir ve ihtiyatl? davranmakda ?üphesiz takvaya en uygun oland?r.

Abdullah Hiçdönmez

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın