PAYLAŞ
Mescidde Cenaze Namazı Kılınır mı?
PDF'e AktarYazdır

Soru: Caminin içerisinde cenaze namazı kılınmasında bir beis var mıdır? Bu durum özellikle büyük camiler başta olmak üzere bazı yerlerde söz konusu. Ne söylenmesi gerekir?

Cevap: Hanefi mezhebinde mescidin içerisinde cenaze namazı kılınmasının mekruh olduğu söylenmektedir.[1] Şafi mezhebi ise bunun mekruh olmadığını söyleyerek bu şekildeki görüşlerine Hz. Aişe’nin bir ameli ile delil getirirler. Said b. Vakkas vefat ettiğinde Hz. Aişe (Radıyallahu Anha) Resulullah’ın zevcelerinin onun namazını kılabilmeleri için cenazenin mescide sokulmasını emretmiş ve etrafında bulunan bazı kimselere “Yaptığımız şeyi insanlar bize ayıp mı gördüler?” diye sorduğunda “Evet” denilince “İnsanlar Resulullah’ın Sehl İbn Ebi’l-Beyza’nın cenaze namazını mescidin içerisinde kıldığını ne çabuk unuttular ve bir de bu cenaze namazı bir dua ve namazdır. Mescit ise buna gayrısından daha layıktır” demiştir.[2]

Hanefiler ise bu meselede Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den nakledilen

                                     من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له

“Kim bir cenaze üzerine mescitte namaz kılarsa ona hiçbir şey yoktur” şeklindeki rivayetle istidlal etmektedirler.[3] Ayrıca Şafilerin getirmiş oldukları Efendimiz’in mescitte cenaze namazı kıldığını ifade eden rivayet de Resulullah (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’in i’tikafta olduğu duruma hamledilmektedir. Bu durumda Nebi Aleyhisselam’ın mescitten çıkması mümkün olmadığından Cenaze’nin mescidin dışına konularak kılınması söz konusu olmuştur.[4] Öyleyse cenaze namazının mescitte kılınması mekruhtur.

Son olarak belirtmemiz gereken husus, cenazenin mescidin dışında olması durumunda cemaatin onun namazını kılmasında bir kerahetin olmayacağı hususudur. Bu konuyu ta’lil eden el-Leknevî, meyyitten bir takım necis şeylerin çıkmasının muhtemel olduğunu ve bu sebeple mescidin kirlenmesi gibi bir olayın tahakkukunun mümkün olduğunu belirtir.[5] Buna göre tabutun dışarıya konmasıyla bu durum ortadan kalkacağından dolayı kerahet de ortadan kalkacaktır. Allah-u A’lem…

 


[1] Muhammed b. Hasen eş-Şeybani, el-Camiu’s-Sağir, s. 482

[2] Es-Serahsi, el-Mebsût, II /68 Daru’l-Marife, Beyrut-Lübnan

[3] Bu rivayetin tahlili için Bkz.ez-Zeylâî, Nasbu’r-Raye, II/275 Müessesetu’r-Reyyan,

[4] Es-Serahsi, el-Mebsût, II /68

[5] Abdü’l-Hayy el-Leknevî, Umdetu’r-Riaye alâ şerhi’l-Vikaye, II /366 Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye 2009 B.1

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın