PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
Soru: Vitir namaz? ?afi mezhebine göre sünnet, Hanefi mezhebine göre vaciptir. Hanefi mezhebine göre farz veya vacip olan bir namaz? k?lan?n, nafile k?lana uymas? da caiz de?ildir diye biliyoruz. Bu durumda Ramazanda Hanefi olan birisi ?afi mezhebinden olan bir imama uyarak vitir namaz? k?labilir mi ?
Cevap: Bu konuda as?l olan imama uyan kimsenin itikât?d?r(mezhebinin görü?üdür). Örnek olarak ?öyle misal verelim; Hanefi birisi, uydu?u ?afi imam?n elinin nikah? dü?en bir kad?na de?di?ini görse ve imam bunu fark etmemi? oldu?undan dolay? imaml??a geçse, Hanefi olan ki?inin ona uymas? caizdir. Çünki Hanefinin itikad?na göre imam halen abdestlidir.
Vitir namaz?nda da Hanefi’nin ?afiye uymas? ?bni Abininde ifadesi ile ayn? sebepten ötürü caizdir. ?afi mezhebine göre vitir namaz? her ne kadar sünnet ise de, Hanefi mezhebine göre vaciptir.  Ayr?ca Hanefi olan ki?inin itikad?na göre vitir namaz? yaln?z Hanefilere vacip de?il, bütün Müslümanlara vaciptir. Dolay?s?yla Hanefinin zaam?na göre imam, ?afide olsa vacip olan bir namaz k?lmaktad?r. Bu nedenle kuvvetli olan?n zay?f üzerine bina edilmesi durumu söz konusu de?ildir.
Burda ?öyle bir s?k?nt? olu?abilir; ?afilerde vitir namaz? 2+1 ?eklinde iki selamla da, üçü tek selamla da k?l?nabilir. ?ayet ?afi olan imam vitiri iki selamla k?l?yor ise Hanefi mezhebine göre bu caiz olmad??? için bu ?ekilde uymak do?ru olmaz. Ancak üç rekat? tek selamla k?larsa Hanefinin ona uymas?nda bir beis yoktur.
Üveys AKI
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın