PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
DÜNYEV?LE?ME BELÂSI
Üveys AKI
Beyan – Nisan 2010
Dünyevîle?me, müminlerin dinine tealluk eden en ciddi tehlikelerden biridir. Dünyevîle?me hastal???na, di?er bütün mânevi hastal?klar?n anas? say?labilecek bir çe?it mânevî kanser de denilebilir. Bu hastal??a tutulmak, bir imtihân olan ?u dünyâ hayât?n?n geçicili?ini unutturur, ibâdetlerdeki hu?ûyu, kalp huzurunu giderek azalt?r ve böylece kalp dünyâ lezzetleriyle paslanmaya ba?lar. Netice olarak ki?i o hale gelir ki, Allah (celle celâlehu) yolunda can?yla ve mal?yla cihâd etmek, dünyevi menfaatleri terkedip âhireti tercih etmek ona ate?e girmek kadar a??r gelir, hattâ daha ileri safhalarda ucunda maddi ç?kar kayb? söz konusu olacaksa, ibâdetleri tamamen terk etmekte de bir beis görmeyebilir. Zira ona göre art?k zarûret hâs?l olmu?tur !
Müslümanlar?n dünyâya bak??? ve onu de?erlendirmedeki yegâne ölçüsü ?slam dînidir. Dünyâ sevgisi kalbe yerle?ince bu ölçü de?i?ir ve insan her hâdiseye dünyâ gözüyle bakmaya ba?lar. Uhrevî kay?plar?n art?k önemi son derece azalm?? olaca??ndan, yaln?z Allah’a (celle celâlehu) ibâdet etmek için ya?ayan ve ya?amak için yiyen insanlar, âdeta yanl?z yemek için ya?ar hale gelirler.
Dünyevîle?mek, i'lâyi kelimetullah dâvâs?n?n, üzerine bina edildi?i tüm rabbâni de?erleri yok eden bir illettir. Bu noktadan hareketle islam ad?na örgütlenmi? bir olu?umun islâmî bir hareket olup olmad???n? ay?rmak da zor de?ildir. Çünki dünyevî rahat?n? bozmadan islam ad?na mücâdele etme gâyesi güdenler, dünyâ lüksüne sâhip olmay? ve kapitalist düzene ayak uydurmay? günümüz  müslümanlar? için tek ç?kar yol kabul edenler, asla Kur’an ve Sünnete uygun bir mücâdele ?ekli ortaya koymu? olamazlar. Böyle bir strateji olsa olsa, nefsin isteklerini elde etmede islâm? k?l?f olarak kullanmakla izah edilebilir.
 
Unutulmamal?d?r ki, mal ve para insanl?k tarihi boyunca câhiliye taraf?ndan hep gücün yegâne kayna?? kabul edilmi? ve u?runda büyük mücâdeleler verilmi?tir. Yâni toplumlara hâkim olmak ve dü?mana kar?? galip gelmek için sermayenin ça??n silah? oldu?u ve onu elinde bulundurman?n ?art oldu?u dü?üncesi günümüz modern dünyâs?na ait bir kavram de?ildir, bu dü?ünce eski ümmetlerde de vard? ve vâr olmaya devam edecektir. Çünki materyalist mant?k bunu gerektirmektedir. Ancak hakiki îmân? yakalam?? olanlar bilir ki güç, kuvvet ve muzafferiyet ancak Allah’a aittir. Peygamber Efendimiz’den (Sallallahu aleyhi ve sellem) kendisine dünyâ mal? verilmesi için dua isteyen Sa’lebeye Peygamber Efendimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) verdi?i cevap ?öyle olmu?tur;
 
“Ey Sa’lebe Allah’?n Resulü gibi olmak istemiyor musun ? Allah’a yemin olsun ki e?er da?lar?n benim için alt?n ve gümü? olmas?n? isteseydim elbette olurdu”[1]
 
Bu hadisi okuyunca günümüz müslümanlar?n?n akl?na ilk gelen “Bu gün da?lar bizim için alt?n olsa idi, ?slam dü?manlar?na kar?? daha güçlü olur ve onlara kar?? cihâd edebilme imkanlar?na kavu?urduk” ?eklinde olacakt?r.
Peki Peygamber Efendimiz’in (Sallallahu aleyhi ve sellem)  zaman?n? ve onun mücâdelesini ça??m?zdan ve günümüzün gerektirdi?i mücâdele ?eklinden ay?ran nedir!
Hiç.
Çünki ayn? mant?k o zaman içinde geçerlidir, o halde günümüz Müslümanlar? bu i?i daham? iyi biliyor Peygamber Efendimiz’den !(Sallallahu aleyhi ve sellem) (Ha?a) 
 
Bak?n ?u hadisi ?erif, Müslümanlar?n bilmek zorunda oldu?u bir dengeyi beyan eder bizlere;
 
“Kim dünyâs?n? severse ahretine zara verir, kimde ahretini severse dünyâs?na zarar verir, o halde siz bâki olan? fâni olana tercih edin” [2]
 
O halde;
Hayât?m?z? mal y??maya ve câhiliyenin makam ve rütbelerini elde etmeye adayacak, ard? gelmeyen tavizlerle dünyâm?za zarar verecek her türlü tehlikeden uzak duracak ve buna da ?slâmi mücâdele ismi verece?iz öyle mi ? Hay?r, bu apaç?k bir sahtekarl?k olur.
?slamda cihâd, dünyâda kö?eyi dönme yar??? de?ildir. Câhiliye rütbeleri, diplomalar? ve icazetleri pe?inde bir hayat sürmek ve bunlar ile övünerek ne oldum delisi olmak ise Müslümanl???n gere?i ve üstünlü?ün ölçüsü hiç de?ildir !
Ne yaz?k ki dünyevîle?me belâs?na maruz kalm?? Müslümanlar lüks koltuklarda oturabilecekleri, keyiflerini ve kafa konforlar?n? bozmayan, dünyâs?na zarar vermeyen ve bir yandan da dünyâ serveti y??abilecekleri bir ?slâmi mücâdele ! sürdürmektedirler. Bu âhir zaman, nas?l bir ça?d?r ve zaman?n modern Müslümanlar? ne kadar ak?ll? insanlard?r ki, cihâd hiç bu kadar kolay, bol kazançl? ve dünyâda rahat ettiren bir yöntemle icrâ edilememi?tir ?slam tarihi boyunca !
 Dünyevîle?mek; dünyâ sevgisinin, kalbi ve hayât? istilâ etmesidir. Müslüman?n r?zk? elbette geni? olabilir, ancak dünyâ mal?n? cebinden ç?kar?p kalbine koymamal?, hayat?n?n amac? hâline getirmemelidir. Öyle ki Allah (celle celâlehu)  için can?n? ve mal?n? fedâ etmesi gerekti?inde  göz k?rpmadan bunlar? fedâ edebilmelidir. Bu ise ancak dünyâya k?ymet vermeyenlerin, âhiret yerine dünyâ hayât?n? tercih etmeyenlerin yapabilece?i büyük bir ameldir. 
 “Ey îmân edenler, size ne oluyor ki “Allah yolunda sefere ç?k?n” denilince, yere çak?l?p kald?n?z. Yoksa âhiretten vazgeçip dünyâ hayat?na m? raz? oldunuz? Oysa âhirete göre dünyâ hayat?n?n yarar?, çok az bir ?eydir.” [3]
Evet, bu âyetin muhataplar? olan bizlere ne oluyor ki günümüzde ?slam dâvâs? u?runda tüm gayretimizle çal??mam?z icap ederken yere çak?l?p kal?yoruz. Yoksa bizler mal sevgisine, geçici dünyâ lezzetlerine, câhiliye rütbelerine, riyaset sevgisine ve dünyâ içindeki birçok bo? ve faydas?z ?eylere mi meftûn olmu?uz. Müslümanlar?n bir k?sm? küfrün sald?r?lar?ndan dinini ve ?rz?n? korumak için ölüm kal?m sava?? verirken, birileri zulüm alt?nda inlerken, dinini ve dünyâs?n? be?erin hevâs?na göre ?ekillendirmeye zorlan?rken ve islami ilimler unutuluyorken, bizler rahat dö?eklerimizde bir elimizde nescafe di?er elimizde amerikan mal? sigaram?zla televizyonun kar??s?nda bacak bacak üstüne atm?? sahte hayatlar?n seyrine çak?l?p kalm???z.  
?nsanlar?m?z art?k ömrünün yar?s?n? diploma, di?er yar?s?n? da mal y??mak için ya?amaya ?artland?r?lm??. Teknoloji ça??nn?n gere?i olarak Allah’?n (celle celâlehu) dini u?runda mücâdele etmeyi b?rak?n, islâm? kendi nefsinde ya?amaya, ibâdetlerini yapmaya bile zamanlar?n?n olmad???na inand?r?lm?? bir toplum haline getirilmi?iz.
Baz?lar?m?z dünyâ sefahat?n? en alçak ?ekliyle ya?ayan dü?manlar?m?z? ho? görmü?üz, onlara özenip onlar gibi ya?ar olmu?uz, ama buna ra?men onlar bizleri bir türlü ho? görmemi? olacak ki, kendimizi be?endirmek için dinimizde onlar?n ho?una gitmeyen ne varsa inkâr eder olmu?uz. Bu nedenle günümüz Müslüman ayd?nlar? ?slâm?n ahkâm?n? anlat?rken veya yaz?lar?nda yazarken “acabâ birileri ne derler” endi?esi ta??yor ve ihtiyatl? davran?yorlar art?k !
??in en ac? k?sm? ise, izzet ve ?ereflerimizin bu denli ayaklar alt?na al?nm?? olmas?n?n sebebinin, yaln?zca be? para etmez dünyâ hayat?ndan, her ne pahas?na olursa olsun dünyâda rahat ya?ama arzusundan ba?ka bir ?ey olmamas?d?r.  
Bir anlayabilsek “dünyâ hayat? ancak bir oyun, bir e?lence, bir süs, aran?zda kar??l?kl? bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yar???ndan ibârettir[4] ayeti kerimesinin hakîkatini, o zaman dünyaya kulluk etmekten kendimizi kurtaracak ve en az?ndan âhiret menfaatlerimizi hesâb ederek birçok i?ler ba?arabilece?iz belkide.
Gere?inden fazla de?er verdi?imiz ?u dünyâdan kalbimizi kopar?p Allah (celle celâlehu) yolunda mallar?m?z ve canlar?m?zla cihâd edebildi?imiz zaman, Allah’a (celle celâlehu) canlar?m?z? ve mallar?m?z? satm?? olacak ve bu al??veri?in kar??l???n? gördü?ümüzde çok sevinece?iz muhakkak. Ayr?ca dünyâda da Allah’?n (celle celâlehu) yard?m?na mazhar olarak galip olanlar bizler olabilece?iz.
Allah’?m, dünyâ sevgisinden, tembellikten, bildi?imizle amel etmemekten, bilmedi?imiz halde amel etmekten, ö?renmeyip cahil kalmaktan ve yeryüzüne çak?l?p kalmaktan sana s???n?yoruz. Sen bizi kendi ?errimizden muhâfaza eyle. Amin


[1](Mu’cemul Kebir)
[2] (Ahmed ?bni Hanbel, Hâkim Ebu Musa’dan)
[3] (Tevbe Suresi 38)
[4] (Hadid Suresi 20)
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın